Het participatietraject: “de Grote Bevragingsronde” van Zwevegem

Doe mee aan de Grote Bevragingsronde! Naast duurzaamheid vormt participatie één van de belangrijkste rode draden doorheen het bestuursakkoord dat is afgesloten door de nieuwe coalitie.

Het participatietraject: “de Grote Bevragingsronde” dat hiervoor is ontwikkeld is veelzijdig.

www.zwevegem.be/de-grote-bevragingsronde
Geef ook digitaal jouw mening!

Zwevegem lanceert met de Grote Bevragingsronde op 1 maart 2019 een nieuw online burgerparticipatieplatform. Het Lokaal Bestuur werkt hiervoor samen met CitizenLab.

De Zwevegemse inwoners kunnen via dit platform online kennis nemen van het bestuursakkoord,
de doelstellingen van het beleid in de periode 2020-2025, de verschillende actiepunten, hierin
begrepen de 10 belangrijkste krijtlijnen.

Van 1 maart tot 30 april 2019 kunnen de inwoners online ideeën posten en uitwisselen, voorstellen
lanceren, reageren op ideeën van anderen over wat we de komende jaren moeten doen op alle
domeinen van ons gemeentebeleid. De inwoner kan een mening geven over 10 stellingen en ideeën lanceren voor de verschillende projecten.

Een tweede participatieluik betreft de uitgave van een speciale editie van het Infopunt, met
inbegrip van een antwoordformulier dat kan opgestuurd worden of bezorgd worden aan de
infobalie van het Gemeentepunt. De bijzondere uitgave van het Infopunt is voorzien om
bedeeld te worden op 1 en 2 april aanstaande.

Een derde luik bestaat uit de bevraging in de dorpsraden en de wijkraden. Naar aanleiding
van deze participatieronde zullen ook voor het eerst wijkraden worden samengeroepen in de
deelgemeente Zwevegem. Het grondgebied van deze deelgemeente zal ingedeeld worden in 3
wijken, meer bepaald Kappaert, Knokke en Zwevegem-centrum.

hun eigen domein of bevoegdheid. Het betreft de sportraad, de culturele raad, de seniorenraad,
de jeugdraad, de Noord-Zuidraad, de minaraad, de gezins- en welzijnsraad, enz. De voorzitter
van iedere raad zal worden aangeschreven met de uitdrukkelijke vraag de bespreking van het meerjarenplan op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende vergadering.

Het personeel wordt eveneens structureel betrokken bij de totstandkoming van het
meerjarenplan. Alle personeelsleden, teams en clusters hebben een belangrijke inbreng gehad
bij de opmaak van een inspiratienota die op haar beurt reeds gediend heeft als inspiratie voor
het bestuursakkoord.

De informatie en de participatie van het personeel zal verder gebeuren via “Informatief”
(personeelskrant), Intranet en personeelsvergaderingen.

Tenslotte zullen ook de verschillende politieke partijen bevraagd worden door tussenkomst
van hun fractievoorzitters, die elk op hun beurt zullen terugkoppelen met hun achterban.

Na deze participatieperiode (vanaf mei 2019), zal een delegatie van het college, bijgestaan
door de bevoegde ambtenaren, o.a. de algemeen directeur en de financieel directeur zorgen
voor de analyse en een bundeling van de ideeën in een definitief meerjarenplan (uiteraard met
financiële begroting van de weerhouden actiepunten) met de bedoeling te finaliseren op de
gemeenteraad van december 2019, met voorafgaandelijk een commissievergadering in
november 2019.